Tk giải đặc biệt theo năm, thống kê giải đặc biệt theo năm

Thống kê giải đặc biệt tỉnh, miền theo năm

Chọn tỉnh và năm cần xem

Thống kê giải đặc biệt xổ số  Miền Bắc  năm  2023

Ngày/
Tháng
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01
16705
0
5
05
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02
49265
6
5
65
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03
25649
4
9
49
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
75757
5
7
57
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05
76191
9
1
91
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06
45370
7
0
70
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07
39597
9
7
97
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08
20040
4
0
40
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09
78014
1
4
14
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
81191
9
1
91
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
04942
4
2
42
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
18452
5
2
52
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
60762
6
2
62
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
62940
4
0
40
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
44221
2
1
21
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
48260
6
0
60
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
53363
6
3
63
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
45282
8
2
82
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
62857
5
7
57
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
91869
6
9
69
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
52371
7
1
71
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
34164
6
4
64
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31